شرکت ریخته گری دقیق پارس

در این صفحه استعلام خرید با شرح

42 تن شمش سوپر آلیاژی 1 شمش سوپرآلیاژ IN 939 قطر 10 سانت طول 1 متر 10,000 کیلوگرم 2 IN 738 LC 4,000 کیلوگرم 3 IN 792 20,000 کیلوگرم 4 FSX 414 3,000 کیلوگرم

مربوط به شرکت شرکت ریخته گری دقیق پارس را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت ریخته گری دقیق پارس با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :PIC-179-B012 گروه :سایر
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

42 تن شمش سوپر آلیاژی 1 شمش سوپرآلیاژ IN 939 قطر 10 سانت طول 1 متر 10,000 کیلوگرم 2 IN 738 LC 4,000 کیلوگرم 3 IN 792 20,000 کیلوگرم 4 FSX 414 3,000 کیلوگرم


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید