مدیریت تولید برق اهواز

در این صفحه استعلام خرید با شرح

منبع تغذیه

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق اهواز را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق اهواز با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :RAMP-375-50376 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : شهاب کهوائی
  شماره تماس : 09905751510
شرح استعلام :

منبع تغذیه

 توضیحات بیشتر : منبع تغذیه

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید