مدیریت تولید برق اهواز

در این صفحه استعلام خرید با شرح

تامين آمونياك صنعتي

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق اهواز را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق اهواز با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :RAMP-399-ES400-065 گروه :مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
  کارشناس خرید : صادق محمودي
  شماره تماس : 06136554897
شرح استعلام :

تامين آمونياك صنعتي


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید