مدیریت تولید برق ری

در این صفحه استعلام خرید با شرح

انجام خدمات اخذ مشاوره جهت طراحی و نظارت بر اجرای اتصال سیستم اعلام و اطفاء حریق مخازن 4و7 به مخازن 1 الی 6مطابق با شرح خدمات پیوست

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق ری را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق ری با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :REY-216-57 گروه :خدمات آموزشی و مشاوره
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

انجام خدمات اخذ مشاوره جهت طراحی و نظارت بر اجرای اتصال سیستم اعلام و اطفاء حریق مخازن 4و7 به مخازن 1 الی 6مطابق با شرح خدمات پیوست


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید