مدیریت تولید برق ری

 شرح استعلام :

 رنگ و تینر اپوکسی و همچنین رنگ آلومینیوم نسوز600درجه طبق فایل پیوست در استعلام


  تاریخ انتشار : 1398-02-24
  مهلت ارسال : 1398-02-26
  شماره استعلام : REY-57-023
  گروه : مواد اولیه رنگ و رزین

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : حمید عینی
  شماره تماس : 09127360265