مدیریت تولید برق شهید رجایی

در این صفحه استعلام خرید با شرح

هيدروكسيد ليتيم تجاري (LIOH)بادرصد خلو ص 55%به بالا

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شهید رجایی با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :RPGM-1052-2316 گروه :مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

هيدروكسيد ليتيم تجاري (LIOH)بادرصد خلو ص 55%به بالا


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید