مدیریت تولید برق شهید رجایی

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ايجاد مسير ارتباطي جديد رينگ هيدرانتهاي مخازن گازوئيل به رينگ هيدرانتهاي محوطه UPH جهت بهبود سيستم اطفاء حريق سيكل تركيبي

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شهید رجایی با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :RPGM-1338-98 گروه :ساختمان و تأسیسات
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

ايجاد مسير ارتباطي جديد رينگ هيدرانتهاي مخازن گازوئيل به رينگ هيدرانتهاي محوطه UPH جهت بهبود سيستم اطفاء حريق سيكل تركيبي


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید