مدیریت تولید برق شهید رجایی

در این صفحه استعلام خرید با شرح

نصب و راه اندازي Zabbix Monitoring و ايجاد زيرساخت Docker و نصب و راه اندازي Splunk Enterprise

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شهید رجایی با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :RPGM-855-851 گروه :کامپیوتر و تجهیزات شبکه
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

نصب و راه اندازي Zabbix Monitoring و ايجاد زيرساخت Docker و نصب و راه اندازي Splunk Enterprise


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید