مدیریت تولید برق شهید رجایی

در این صفحه استعلام خرید با شرح

كمپاند ( نوعی از سیمان نسوز مربوط به عايق كاري توربين بوده با تحمل دما 540 درجه سانتي گراد مي باشد.) هر كيسه 25كيلوگرم

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شهید رجایی با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :RPGM-868-1159 گروه :مواد و عایق های نسوز
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

كمپاند ( نوعی از سیمان نسوز مربوط به عايق كاري توربين بوده با تحمل دما 540 درجه سانتي گراد مي باشد.) هر كيسه 25كيلوگرم


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید