بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

انجام آزمایش PULL OUT در مجاورت سایت نیروگاه خورشیدی قلعه گنج

مربوط به شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :SABA-1567-1403-100 گروه :سازه و سیویل
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

انجام آزمایش PULL OUT در مجاورت سایت نیروگاه خورشیدی قلعه گنج


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید