بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

عوامل زیان آور محیط کار - (روشنایی 200 مورد. صدا 110 مورد. فیوم جوشکاری 3 مورد. اندازه گیری اشعه uv. میدان مغناطیسی 14 مورد. دما و رطوبت. ارگونومی 8 مورد. تنش حرارتی. نمونه برداری آب تصفیه خانه. گازها و بخارات 5 مورد) - نیروگاه برق چابهار

مربوط به شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :SABA-1596-38 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

عوامل زیان آور محیط کار - (روشنایی 200 مورد. صدا 110 مورد. فیوم جوشکاری 3 مورد. اندازه گیری اشعه uv. میدان مغناطیسی 14 مورد. دما و رطوبت. ارگونومی 8 مورد. تنش حرارتی. نمونه برداری آب تصفیه خانه. گازها و بخارات 5 مورد) - نیروگاه برق چابهار


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید