بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

اجرای سیم خاردار بر روی دیوار بطول 165 متر به ارتفاع یک متر با لوازم مورد نیاز

مربوط به شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :SABA-261-702 گروه :تجهیزات و قطعات امنیتی و نظارتی
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

اجرای سیم خاردار بر روی دیوار بطول 165 متر به ارتفاع یک متر با لوازم مورد نیاز


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید