بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خرید سلونوئید ولو دیلاج ولو( نیروگاه خرمشهر) جهت کسب اطلاعات اداری با شماره همراه 09167874962 آقای جمالی مهر و اطلاعات فنی با 09373479944 آقای مهندس مستطاب تماس حاصل فرمایید.

مربوط به شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :SABA-283-313 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

خرید سلونوئید ولو دیلاج ولو( نیروگاه خرمشهر) جهت کسب اطلاعات اداری با شماره همراه 09167874962 آقای جمالی مهر و اطلاعات فنی با 09373479944 آقای مهندس مستطاب تماس حاصل فرمایید.


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید