بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خرید دو دستگاه بخاري برقي فن دار كارگاهي جهت کسب اطلاعات فنی با شماره 38700900-025 داخلی 531 آقای بیات تماس حاصل فرمائید.

مربوط به شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :SABA-284-TE-01R-1649 گروه :ملزومات اداری، خانگی و  ورزشی
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

خرید دو دستگاه بخاري برقي فن دار كارگاهي جهت کسب اطلاعات فنی با شماره 38700900-025 داخلی 531 آقای بیات تماس حاصل فرمائید.


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید