بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خرید کفش اداری از شماره 39 الی 46 طبق پیوست . اعلام اندازه دقیق شماره کفش ها پس از ارسال یک جفت از همه ی سایز های موجود به نیروگاه برق چابهار

مربوط به شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :SABA-293-5103 گروه :سایر
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

خرید کفش اداری از شماره 39 الی 46 طبق پیوست . اعلام اندازه دقیق شماره کفش ها پس از ارسال یک جفت از همه ی سایز های موجود به نیروگاه برق چابهار


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید