بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

تستهاي مكانیكي روتور و استاتور ژنراتور واحد 3

مربوط به شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :SABA-311-TE-01R-1653 گروه :تجهیزات تست و آنالیز و خدمات مربوطه
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

تستهاي مكانیكي روتور و استاتور ژنراتور واحد 3


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید