کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

پلاستیک خیاری درجه 1

مربوط به شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :SABET-03-377 گروه :سایر
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

پلاستیک خیاری درجه 1


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید