کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

19 ردیف سویچ شبکه،سوکت شبکه،پایه دوربین و ...

مربوط به شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :SABET-09-383 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

19 ردیف سویچ شبکه،سوکت شبکه،پایه دوربین و ...


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید