مدیریت تولید برق شریعتی مشهد

در این صفحه استعلام خرید با شرح

پرژر سوئیچ 63QT-- پرژر سوئيچ-- پرژر سوئيچ 63PG گستره 0.552 تا 5.2 بار-- پرژر سوئیچ 63ATS-1-- پرژر سوئیچ 63ATS-2A, 2B--

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شریعتی مشهد را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شریعتی مشهد با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :SHPGM-514-509 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

پرژر سوئیچ 63QT-- پرژر سوئيچ-- پرژر سوئيچ 63PG گستره 0.552 تا 5.2 بار-- پرژر سوئیچ 63ATS-1-- پرژر سوئیچ 63ATS-2A, 2B--


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید