مدیریت تولید برق شریعتی مشهد

در این صفحه استعلام خرید با شرح

كارت رله ABB-SACO16 D - SWPM 3A1B كارت رله ABB-SACO16 D- SWIM 2A1B كارت رله ABB-SACO16 D-SPGU-240 A1

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شریعتی مشهد را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شریعتی مشهد با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :SHPGM-517-558 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

كارت رله ABB-SACO16 D - SWPM 3A1B كارت رله ABB-SACO16 D- SWIM 2A1B كارت رله ABB-SACO16 D-SPGU-240 A1


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید