نیروگاه سیکل ترکیبی سپهر زواره اصفهان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

1- الکترود pHمتر آنلاین مدل LZY025 برند Hach 2- ممبران مدل 9183=A=3500 مربوط به دستگاه 9183 برند Hach 3- ممبران مدل 9185=A=3500 مربوط به دستگاه 9285 برند Hach

مربوط به شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی سپهر زواره اصفهان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی نیروگاه سیکل ترکیبی سپهر زواره اصفهان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :SZICP-11-4 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

1- الکترود pHمتر آنلاین مدل LZY025 برند Hach 2- ممبران مدل 9183=A=3500 مربوط به دستگاه 9183 برند Hach 3- ممبران مدل 9185=A=3500 مربوط به دستگاه 9285 برند Hach


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید