مدیریت سپهر انرژی صادرات ( نیروگاه زواره )

در این صفحه استعلام خرید با شرح

تکمیل سایبان انبار مسقف دورباز نیروگاه زواره (تامین متریال و اجرا)- شرح در پیوست

مربوط به شرکت مدیریت سپهر انرژی صادرات ( نیروگاه زواره ) را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت سپهر انرژی صادرات ( نیروگاه زواره ) با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :SZICP-247-1403-20 گروه :سازه و سیویل
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

تکمیل سایبان انبار مسقف دورباز نیروگاه زواره (تامین متریال و اجرا)- شرح در پیوست


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید