نیروگاه سیکل ترکیبی سپهر زواره اصفهان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

براش هولدر با مشخصات فنی فایل های پیوست 1-براش هولدر (ژنراتور واحد بخار ساخت شرکت پارس ژنراتور مدل TLRI 115/41) تعداد: 4 ( عکس های پیوست با شماره شروع 1) 2- براش هولدر (ژنراتور واحد گازی ساخت شرکت پارس ژنراتور مدل TY 10546) تعداد: 2 (عکس های پبوست با شماره شروع 2)

مربوط به شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی سپهر زواره اصفهان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی نیروگاه سیکل ترکیبی سپهر زواره اصفهان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :SZICP-35-23 گروه :قطعات و تجهیزات الکتریکی
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

براش هولدر با مشخصات فنی فایل های پیوست 1-براش هولدر (ژنراتور واحد بخار ساخت شرکت پارس ژنراتور مدل TLRI 115/41) تعداد: 4 ( عکس های پیوست با شماره شروع 1) 2- براش هولدر (ژنراتور واحد گازی ساخت شرکت پارس ژنراتور مدل TY 10546) تعداد: 2 (عکس های پبوست با شماره شروع 2)


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید