زغال سنگ پروده طبس

در این صفحه استعلام خرید با شرح

مدیریت اجرای عملیات مربوط به پیشروی در تونلهای اصلی و گیت های کارگاه W4 معدن یک به میزان تقریبی 2500 متر

مربوط به شرکت زغال سنگ پروده طبس را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی زغال سنگ پروده طبس با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :TPC-2024-1401-28 گروه :فعالیت های معدنی و زیرزمینی
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

مدیریت اجرای عملیات مربوط به پیشروی در تونلهای اصلی و گیت های کارگاه W4 معدن یک به میزان تقریبی 2500 متر


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید