زغال سنگ پروده طبس

در این صفحه استعلام خرید با شرح

رولیک ، پایه رولیک ، بغل بند و کلیورس(لقمه ای) به همراه پیچهای مربوطه

مربوط به شرکت زغال سنگ پروده طبس را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی زغال سنگ پروده طبس با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :TPC-91-14000238 گروه :خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

رولیک ، پایه رولیک ، بغل بند و کلیورس(لقمه ای) به همراه پیچهای مربوطه


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید