مدیریت تولید برق آذربایجان غربی

در این صفحه استعلام خرید با شرح

پايلوت رليف ولو وبلوك رليف ولو طبق نامه پيوست

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق آذربایجان غربی با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :WAPGM-112-1403-920-1257 گروه :ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

پايلوت رليف ولو وبلوك رليف ولو طبق نامه پيوست


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید