مدیریت تولید برق یزد

در این صفحه استعلام خرید با شرح

آرتي دي PT١٠٠ با ترمينال هد درب دار طول ميله سنسور : ١٣ سانتي متر ضخامت ميله سنسور : ٩ ميليمتر تعداد 4 عدد سازنده معتبر داخلي (وندور ليست مورد تاييد مادر تخصصي) ساخت داخل

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق یزد را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق یزد با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :YPGMC-65-1401-199-خ گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

آرتي دي PT١٠٠ با ترمينال هد درب دار طول ميله سنسور : ١٣ سانتي متر ضخامت ميله سنسور : ٩ ميليمتر تعداد 4 عدد سازنده معتبر داخلي (وندور ليست مورد تاييد مادر تخصصي) ساخت داخل


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید