مدیریت تولید برق یزد

در این صفحه استعلام خرید با شرح

signal conditioner relative vibro-meter IQS 452 MFR S3960 SER AB11933 PNR 204-452-000-011 DMF 122004 MATCHED WITH TQ402 SESITIVITY 4-mV/um

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق یزد را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق یزد با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :YPGMC-66-1401-357-خ گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

signal conditioner relative vibro-meter IQS 452 MFR S3960 SER AB11933 PNR 204-452-000-011 DMF 122004 MATCHED WITH TQ402 SESITIVITY 4-mV/um


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید