مدیریت تولید برق یزد

در این صفحه استعلام خرید با شرح

پيش فيلتر سرو والو PALL INDUSTRIAL HYDRAULICS LTD PORTSMOUTH . UK P.N SUPPLIER : HC9021FDT4Z RT 15B P.N GE : 315A2660P003

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق یزد را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق یزد با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :YPGMC-67-1401-423-خ گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

پيش فيلتر سرو والو PALL INDUSTRIAL HYDRAULICS LTD PORTSMOUTH . UK P.N SUPPLIER : HC9021FDT4Z RT 15B P.N GE : 315A2660P003


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید