مدیریت تولید برق یزد

در این صفحه استعلام خرید با شرح

كارت arcnet CNT CN190SBT پردازنده ncr90c98 isa slot برند: CNET TECHNOLOGY INC مدل : 190st/190sbt تعداد یک عدد

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق یزد را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق یزد با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :YPGMC-76-1401-577-خ گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

كارت arcnet CNT CN190SBT پردازنده ncr90c98 isa slot برند: CNET TECHNOLOGY INC مدل : 190st/190sbt تعداد یک عدد


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید