مدیریت تولید برق زاگرس کوثر

در این صفحه استعلام خرید با شرح

سویچ های Cella

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق زاگرس کوثر با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :ZPGM-17-99-1400-04 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : نیما همتی
  شماره تماس : 08334642836
شرح استعلام :

سویچ های Cella


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید