مدیریت تولید برق زاگرس کوثر

در این صفحه استعلام خرید با شرح

Spirax Sarco (پیشنهاد قیمت فقط بصورت پاکت در بسته)

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق زاگرس کوثر با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :ZPGM-20-99-1400-06 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : نیما همتی
  شماره تماس : 08334642836
شرح استعلام :

Spirax Sarco (پیشنهاد قیمت فقط بصورت پاکت در بسته)

 توضیحات بیشتر : (پیشنهاد قیمت فقط بصورت پاکت در بسته)

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید