مدیریت تولید برق زاگرس کوثر

در این صفحه استعلام خرید با شرح

SOUNDER ,"MINIMAX" , MODEL YL50/D50/R/RF/VDS , 18-30 V DC RATED CURRENT 300mA /24V DC , POWER CONSUPTION 6W ,IP54

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق زاگرس کوثر با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :ZPGM-326-399 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

SOUNDER ,"MINIMAX" , MODEL YL50/D50/R/RF/VDS , 18-30 V DC RATED CURRENT 300mA /24V DC , POWER CONSUPTION 6W ,IP54


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید