مدیریت تولید برق زاگرس کوثر

در این صفحه استعلام خرید با شرح

THERMOSTAT KIT" ALGAS.SDI" ,ITEM 41 PART LIST;SERIAL NO:41073 FOR VAPORIZER

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق زاگرس کوثر با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :ZPGM-38-1756 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : خانم دارابی
  شماره تماس : 08334642830
شرح استعلام :

THERMOSTAT KIT" ALGAS.SDI" ,ITEM 41 PART LIST;SERIAL NO:41073 FOR VAPORIZER


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید