مدیریت تولید برق زاگرس کوثر

در این صفحه استعلام خرید با شرح

"PROFESSIONAL HIGH-RESOLUTION DESKTOP MONITOR NEC, 21

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق زاگرس کوثر با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :ZPGM-49-354 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : خانم دارابی
  شماره تماس : 08334642830
شرح استعلام :

"PROFESSIONAL HIGH-RESOLUTION DESKTOP MONITOR NEC, 21


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید