مدیریت تولید برق زاگرس کوثر

در این صفحه استعلام خرید با شرح

هندل ارت

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق زاگرس کوثر با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :ZPGM-51-436 گروه :قطعات و تجهیزات الکتریکی
  کارشناس خرید : خانم دارابی
  شماره تماس : 08334642830
شرح استعلام :

هندل ارت


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید