مدیریت تولید برق زاگرس کوثر

در این صفحه استعلام خرید با شرح

کارت FUM 232

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق زاگرس کوثر با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :ZPGM-61-99-1400-17 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : نیما همتی
  شماره تماس : 08334642836
شرح استعلام :

کارت FUM 232

 توضیحات بیشتر : 1- آدرس محل تحویل/ ارائه : بصورت پاکت درب بسته به آدرس نیروگاه 2- بر روی پاکت قید شود مربوط به استعلام شماره 17-1400/99 ( FUM 232 )

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید