استعلام های جاری صنایع و کارخانجات صنعتی

شماره شرکت شرح گروه شروع پایان نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت در سامانه
BHMD-291-1409
شرکت بهمن دیزل
ورق روغنی سایر 1397-09-17 1397-09-21 محسن حسینیان 02832243461