پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

طراحی و ساخت IONICEXCHANGE MIXED BED جهت حذف متانول از نفتا ، طبق تقاضا

مربوط به شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-871-PHD-05761-KH گروه :ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

طراحی و ساخت IONICEXCHANGE MIXED BED جهت حذف متانول از نفتا ، طبق تقاضا


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید